Salgs og leveringbetingelser
  1. Generelt
  Moveo's standard salgs- og leveringsvilkår gjelder for leveransen med mindre annet er skriftlig avtalt.

Tillegg til eller avvik fra Moveo's standard salgs- og leveringsvilkår må avtales skriftlig og medtas i kontrakten. Produktinformasjon som tegninger, brosjyrer, opplysninger om tekniske data er kun veiledende med mindre annet er uttrykkelig avtalt mellom partene.
  2. Definisjoner
  2.1 Levering: Det tidspunkt varene sendes fra vårt eller våre leverandøres lager.

2.2 Installasjonsdag: Den dag Moveo er ferdig med installasjonen, og har gitt Kunden skriftlig melding om dette.
  3. Betalingsbetingelser og levering
  3.1 Kontraktssummen faktureres ved Levering eller på Installasjonsdag når Moveo skal forestå installasjon. Faktura forfaller til betaling pr 10 dager regnet fra fakturadato.


3.2 Hvis ikke annet er avtalt, skal Moveo levere Ex Works (INCOTERMS 2000). Dersom levering ikke kan finne sted som følge av forhold Kunden har ansvaret for plikter Moveo å besørge lagerhold av varene inntil Kunden er klar til å motta leveransen. Moveo er berettiget til å kreve lagerleie og andre påløpte kostnader

3.3 Alle priser gjelder for arbeid innenfor vanlig arbeidstid (08:00-16:00 mandag-fredag). Reise faktureres per påbegynte time for reisetid etter gjeldende satser.. Kostnader for evt. ferger, tog, fly, bomavgift, parkering, diett o.l. belastes i tillegg

3.4 Ved for sen betaling har Moveo krav på forsinkelsesrenter i samsvar med den til enhver tid gjeldende prosentsats etter lov om renter ved forsinket betaling. Betalingsmislighold ut over 30 dager gir Leverandøren rett til å heve inngått avtale med 30 dagers varsel. Hevningsretten bortfaller dersom forfalt beløp samt påløpne renter til og med betalingsdagen erlegges før utløpet av sistnevnte 30-dagers-periode

3.5 Dersom det etter inngåelse av inngått avtale blir vedtatt endringer i offentlige avgifter og skatter, blir dette å belaste/godskrive Kunden.

3.6 Dersom det ikke er avtalt pris for installasjon eller andre ytelser fra Moveo, betales dette etter medgått tid og materiell.

3.7 Dersom Kunden ønsker endring i den avtalte leveranse som medfører at leveringsforpliktelsenes karakter og/eller omfang blir annerledes enn forutsatt, har Moveo rett til å kreve endring i vederlag og/eller tidsplaner.

3.8 Moveo har salgspant i leveransen inntil full betaling er skjedd.
  4. Klargjøring av installasjonssted
  4.1 Kunden har for egen regning ansvar for å klargjøre installasjonssted, herunder besørge eventuelt separat opplagt elektrisk krafttilførsel, jording, fremføring av tilslutningspunkt (herunder datanett), kjøle- og ventilasjonsanlegg.

4.2 Moveo har ikke ansvar for feil eller forsinkelse som måtte oppstå som følge av mangler ved installasjoner eller andre forberedelser som Kunden er ansvarlig for.

4.3 Dersom installasjonssted ikke er klargjort eller tilgjengelig til det tidspunkt som er avtalt og dette ikke skyldes forhold som Moveo er ansvarlig for, kan Moveo kreve økonomisk kompensasjon for kostnader/tap, samt kreve utsettelse av leveringstidspunktet tilsvarende.

4.4 Kunden skal legge til rette for at Moveo kan utføre avtalte tjenester, herunder sørge for at Moveo gis nødvendig tilgang til lokaler, at originalprogrammer (inkl. installasjonsnøkler, serienummer og andre identifikasjoner som er nødvendige for å reinstallere programmer) som er installert forefinnes tilgjengelige for Moveo's tekniske personell, at systemdokumentasjon blir vedlikeholdt og forsvarlig oppbevart, at sikkerhetskopi av programmer og data foreligger, at nødvendige rettigheter til utstyr og programmer foreligger, og at alle nødvendige godkjennelser fra tredjemann foreligger dersom Kunden ikke selv har rettighetene til produktene.
  5. Risikoovergang
  Kunden bærer risikoen for utstyrets tilfeldige undergang eller beskadigelse fra Levering.
  6. Garanti og reklamasjon
  6.1 Med mindre annet er avtalt garanterer Moveo at leverte produkter er fri for feil og mangler i en garantiperiode på 12 måneder. Garantiperioden starter ved Levering.

6.2 For standard utstyr og programvare fra underleverandør kan Kunden, med mindre annet er avtalt særskilt, ikke gjøre gjeldende mer omfattende rettigheter enn Leverandøren har i sin avtale med underleverandøren eller som følger av underleverandørens alminnelige kundeavtaler. Slike vilkår er tilgjengelig for Kunden ved henvendelse til Leverandøren. Som standard utstyr eller programvare regnes utstyr eller programvare som leveres etter underleverandørens spesifikasjoner uten tilpasninger.

6.3 Moveo's garantiansvar omfatter ikke forhold som Kunden bærer risikoen for, så som ulykke, brann, lynnedslag, overspenning, statisk elektrisitet, vannskader, miljø/-klimaforhold som faller utenfor spesifikasjonene, eller skader som påføres i forbindelse med bygningsmessige arbeider. Moveo er ikke ansvarlig dersom leveransen utsettes for unormal eller uautorisert bruk, eller bruk som er i strid med anbefalinger/retningslinjer gitt av Moveo. Moveo er heller ikke ansvarlig dersom Kunden foretar endringer, modifikasjoner, sammenkobling med annet utstyr, vedlikehold o.l. som ikke er godkjent av Moveo.

For programvare gjelder de vilkår fra den enkelte programvare - leverandør som fremgår i det enkelte programeksemplar. Moveo's ansvar i den forbindelse omfatter kun feil på media som programvaren er levert på

6.4 Konstaterer Kunden mangler, skal Kunden uten ugrunnet opphold, og med absolutt reklamasjonsfrist 12 måneder iht. pkt 6.1, reklamere skriftlig overfor Moveo. Om kunden ønsker å reklamere på tjenester utført av Moveo må dette gjøres skriftlig innen 14 dager etter at arbeidet er utført. Reklamasjonen skal innholde en spesifisert angivelse av mangelen. Reklameres det ikke rettidig bortfaller Kundens rett til å gjøre mangelen gjeldende, og Moveo's arbeid er fakturerbart.

Moveo dekker kostnadene tilknyttet garanti med unntak av frakt og forsikring tilknyttet transport av utstyret fra Kunden til den adresse Moveo angir for utbedring/reparasjon.

Avhjelp under denne garanti vil bli foretatt mandag - fredag (virkedager) innenfor normal arbeidstid (08:00-16:00). Hvis Kunden krever det, kan avhjelp også skje utenfor dette tidsrom, eller avhjelp kan skje hos Kunden, men da i begge tilfeller etter Moveo's ordinære timesatser for den type arbeid. Moveo påtar seg å avhjelpe mangler via telenettet (fjernretting) så langt leveransen gjør dette teknisk mulig.

Moveo har ved reklamasjon av mangler rett til, etter eget valg, enten å foreta utbedring/reparasjon, omlevering, eller yte et forholdsmessig prisavslag.
  7. Bruksrett til programvare
  Kunden får bruksrett til levert programvare for bruk på det utstyret den er levert til, og har ikke rett til å gjøre endringer iprogrammene. Kunden kan for sikkerhetsformål kopiere den leverte programvare til eget bruk.

Programkopier kan ikke overlates i noen form til andre.

For standard programvare har de vilkår som følger av produsentens regulering av immaterielle rettigheter direkte anvendelse også for denne avtalen.
  8. Krenkelse av tredjemannsrett
  Moveo er overfor Kunden ansvarlig for at solgt programvare ikke krenker tredjemanns immaterielle rettigheter. Dersom det reises sak mot Kunden med påstand om slik krenkelse, er Kunden forpliktet til straks å orientere Moveo om påstanden og/eller søksmålet. Moveo eller Moveo's bakenforliggende produsent/rettighetshaver vil overta saken og de med saken forbundene kostnader og risiko.

Dersom det felles dom i henhold til klagers påstand, er Moveo berettiget til, etter eget valg, enten å skaffe Kunden fortsatt rett til å benytte programvaren eller bringe krenkelsen til opphør ved å endre eller erstatte programvaren med et annet program som i det vesentlige har samme funksjonalitet, eller oppheve avtalen med øyeblikkelig virkning mot å refundere det vederlag Kunden har betalt for programvaren.

Kunden kan ikke reise ytterligere krav mot Moveo som følge av ovennevnte.
  9. Erstatning
  Ved mislighold av inngått avtale kan den part som rammes, kreve erstatning for dokumentert økonomisk tap etter alminnelige prinsipper for erstatning i avtaleforhold med følgende begrensninger;

a. Indirekte tap og tap av data dekkes ikke. Som indirekte tap regnes, dog ikke begrenset til, tap av fortjeneste av enhver art, tap grunnet driftsavbrudd, avsavnstap og krav fra tredjepart.

b. Hver av partenes samlede økonomiske ansvar skal ikke under noen omstendighet overstige 50 % av kontraktssummen (ekskl. mva.)
  10. Taushetsplikt
  Partene skal ikke la uvedkommende få adgang til opplysninger vedrørende den annen parts tekniske innretninger, personalforhold, forretningsmessige analyser og beregninger, samt forretningsmessige hemmeligheter som parten får kunnskap om i forbindelse med avtaleinngåelse og gjennomføring av leveransen.
  11. Lovvalg og tvisteløsning
  Inngått avtale skal fortolkes i samsvar med norsk rett.

Tvister som oppstår som et resultat av inngått avtale skal så langt det er mulig søkes løst i minnelighet mellom partene. Dersom tvister ikke finner sin løsning i minnelighet, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler til avgjørelse. Namdal tingrett er avtalt verneting
 

 

 

 
Om selskapet | Opphavsrett Moveo | Salgs- og leveringsbetingelser | Sikkerhet | Kontakt oss